Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Η Διεθνοποίηση του ΠανεπιστημίουΗ διεθνοποίηση του πανεπιστημίου αποτελεί 
μέρος μιας μακράς εξελικτικής πορείας, δεδομένου 
ότι τα φημισμένα πανεπιστήμια προσέλκυαν ανέ-
καθεν φοιτητές άλλων χωρών. Στην παγκοσμοιο-
ποιημένη και διαδικτυακή όμως εποχή μας, η διε-
θνοποίηση του πανεπιστημίου έχει αποκτήσει μια 
εντελώς νέα μορφή με την εφαργμογή πρωτοπο-
ριακών ιδεών και διασυνοριακών προγραμμάτων. 
[Σελ. 71-84]

Στις ημέρες μας, είναι ευρέως αντιληπτό ότι ο κό-
σμος μας έχει γίνει μικρότερος και περισσότερο «δικτυ-
ωμένος». Η επανάσταση στην τεχνολογία των επικοι-
νωνιών έχει φέρει τον κόσμο πιο κοντά και έχει αλλάξει
τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε γι’ αυτόν.
Η διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων είναι πλέον στιγ-
μιαία και η διακίνηση προϊόντων, ανθρώπων και δυστυχώς
της μόλυνσης είναι πιο ελεύθερη και γρήγορη από ποτέ.
Αυτά τα στοιχεία καθιστούν τη συνολική διαχείριση της οι-
κονομίας σε επίπεδο εθνικών κρατών αδύνατη. Η ύπαρξη
διεθνών οργανισμών κρίνονται απαραίτητοι για τη ρύθμι-
ση του εμπορίου, της ροής κεφαλαίων και της περιβαλλο-
ντικής υποβάθμισης. Η απομόνωση δεν αποτελεί επιλογή.....
περισσότερα  στο ...
http://www.intellectum.org/articles/issues/intellectum5/ITL05P071084_Diethnopoiisi_Panepistimioy.pdf
Ανάρτηση Ελένη Κεσίσογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου