Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ "Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"1ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Η Κεραμική Τέχνη στην Εκπαίδευση» Οργάνωση: Ξένια Αραπάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, Βόλος
7,8,9 Δεκεμβρίου 2012

Στόχοι του Συνεδρίου είναι a) να αναπτυχθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος αναφορικά με το ρόλο και τη σημασία της κεραμικής τέχνης και των σύγχρονων διεθνών και ελληνικών πρακτικών εφαρμογών της στην εκπαίδευση, β) να αναδειχθούν οι σχέσεις της κεραμικής τέχνης με την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία και η σύνδεση των σχέσεων αυτών με τον εκπαιδευτικό χώρο, γ) να παρουσιασθούν θεωρητικές προσεγγίσεις, ερευνητικά ευρήματα και παιδαγωγικές εμπειρίες σχετικές με την εισαγωγή της κεραμικής τέχνης σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, δ) να διερευνηθεί ο ρόλος των μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης (μουσεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια, κλπ) της κεραμικής τέχνης και η σχέση τους με την τυπική εκπαίδευση, ε) να συζητηθούν η φύση και τα χαρακτηριστικά της πρακτικής άσκησης στο εργαστήριο κεραμικής και στ) να διατυπωθούν εμπεριστατωμένες προτάσεις για το μέλλον της κεραμικής τέχνης στην εκπαίδευση
Το 1ο Συνέδριο απευθύνεται σε:
- εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών και άλλων τμημάτων
- ακαδημαϊκούς ερευνητές, καλλιτέχνες, παιδαγωγούς, υπευθύνους μουσείων
και στο ευρύ κοινό της τοπικής κοινωνίας
Θεματικές ενότητες συνεδρίου
Α. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην κεραμική τέχνη και τη διδακτική της
Β. Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στην κεραμική τέχνη
Γ. Παιδαγωγικές εμπειρίες κεραμικής τέχνης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
Ε. Η σχέση της κεραμικής τέχνης με την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία
Στ. Ο ρόλος του εργαστηρίου κεραμικής
Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει:
α. Προσκεκλημένες Ομιλίες
β. Οργανωμένες συζητήσεις
γ. Εργαστήρια
δ. Επισκέψεις σε Παραδοσιακά Εργαστήρια 
ε. Έκθεση Κεραμικής
Χορηγοί συνεδρίου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επιτροπή Ερευνών)

Links
Δικτυακός τόπος συνεδρίου: http://ceramicsineducation.pre.uth.gr
Δικτυακός τόπος μουσείου πλινθοκεραμοποιίας: http://www.piop.gr/PiopMuseum.asp?ID=427&NT=18&Lang=1&MuseumID=425
Δικτυακός τόπος ΠΤΠΕ παν/μίου Θεσσαλίας: http://www.uth.gr/
Δικτυακός τόπος Ξένια Αραπάκη: http://uth.academia.edu/XeniaArapaki
Δικτυακός τόπος Δήμου Βόλου http://www.volos-city.gr/ecHome.aspx?lang=2:

Εγγραφή στο συνέδριο 20 ευρώ
Φοιτητές δωρεάν
Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις
παρακολούθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 /12
10.30 - 11.00
Προσέλευση – Εγγραφή Συνέδρων – Πρωινός καφές
11.30 - 12.00
Έναρξη Συνεδρίου- Χαιρετισμοί
12.00 - 13.30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1
Συντονίστρια: Άλκηστις Κοντογιάννη, Καθηγήτρια, Παν/μιο Πελο̟οννήσου
12.00 - 12.30 Αρα̟άκη Ξ., ΠΤΠΕ, Παν/μιο Θεσσαλίας, Ένα συνέδριο για την Κεραμική τέχνη στην εκ̟αί-
δευση
12.30 – 13.00 Valli D., International Museum of Ceramics, Faenza, Italy, The laboratory of Bruno Munari
13.00 – 13.30 Σάλλα Τ., ΑΣΚΤ Αθηνών, Η Κεραμική τέχνη στην ΑΣΚΤ
13.30 – 14.00 Διακο̟ή
14.00 - 15.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2
Συντονίστρια: Τιτίκα Σάλλα , Ανα̟ληρώτρια Καθηγήτρια, ΑΣΚΤ Αθηνών
14.00 - 14.30 Θεοδωρίδου Λ., ΤΕΙ Σερρών, Εγχώρια αρχιτεκτονική κεραμική στην Ελλάδα του Μεσο̟ολέμου:
Θεματολογία και εφαρμογές
14.30 – 15.00 Δραντάκη Χ., Δ/ση Πολιτισμού ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, Δήμος Βόλου, Το τμήμα χειρο̟οίη-
της και ̟αραγωγικής κεραμικής της σχολής εφαρμοσμένων τεχνών – ΙΕΚ Δήμου Βόλου: Μια δια-
δρομή – οι άνθρω̟οι και τα έργα τους (1986 έως σήμερα)
15.00 - 15.30 Διακο̟ή - Καφές
15.30 - 16.30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3
Συντονίστρια: Λίλα Θεοδωρίδου Λ., Ανα̟ληρώτρια Καθηγήτρια , ΤΕΙ Σερρών
15.30 – 16.00 Κυλίκογλου Β., ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μελέτη της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας: Ένα εκ̟αι-
δευτικό εργαλείο
16.00 – 16.30 Κολιό̟ουλος Δ. & Αρα̟άκη Ξ, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Είναι δυνατή η συνεύρεση ει-
καστικών τεχνών και φυσικών ε̟ιστημών στη Διδακτική και τη διδασκαλία;
13.00 – 15.00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
13.00 – 15.00 Σκλαβενίτης Ν., Καλλιτέχνης Κεραμικής, Ο ρυθμός των αγγείων (ενήλικες)
2
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 /12
10.30 - 11.00
Πρωινός καφές
11.00 - 12.30
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4
Συντονιστής: Βασίλης Κυλίκογλου, Ερευνητής Α’, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
11.00 - 11.30 Γκατζόλης Χ., Σακαλή Ο., Τσιαμάγκα Ε. & Μαντικού Σ., Αρχαιολογικό Μουσείο
Θες/νίκης, Παιχνίδια με ̟ηλό για μικρούς και μεγάλους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θες/νίκης
11.30 – 12.00 Φουρλίγκα Ε., Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Η ̟αρουσία της Κεραμικής στις εκ̟αιδευτι-
κές δράσεις του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
12.00 – 12.30 Στου̟άθης Κ., Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης Λάρισας, Οι ερμηνευτικές ̟ροσεγγίσεις
των κεραμικών συλλογών του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης: Ε̟ανα̟ροσδιορισμός των εκ-
̟αιδευτικών στόχων μέσα α̟ό την έκθεση των μόνιμων συλλογών
12.30 – 13.00 Διακο̟ή – Καφές
13.00 - 14.30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5
Συντονιστής: Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, Ε̟ίκουρος Καθηγητής, ΙΑΚΑ, Παν. Θεσσαλίας
13.00 - 13.30 Αρα̟άκη Ξ., ΠΤΠΕ, Παν/μιο Θεσσαλίας, Το εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραμμα Κεραμικής στο ΠΤΠΕ
του Παν/μίου Θεσσαλίας
13.30 – 14.00 Πα̟αντωνίου Φ., ΤΕΠΑΕ, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θες/νίκης, Το μουσείο ̟ηγαίνει σχολείο:
Η αρχαία ελληνική κεραμική στο νη̟ιαγωγείο
14.00 -14.30 Βασιλειάδου Μ., Παν/μιο Frederick, Κύ̟ρος, Η συμβολή της κεραμικής τέχνης στην ψυχο-
κινητική και ̟νευματική ανά̟τυξη του ̟αιδιού
14.30 – 15.00 Διακο̟ή
15.00 - 16.30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6
Συντονίστρια: Μαρία Βασιλειάδου, Ε̟ίκουρη Καθηγήτρια, Παν/μιο Frederick
15.00 – 15.30 Καλογιάννη Αι., ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Έχετε ξανάρθει
στο μουσείο; Ναι κυρία, και κάναμε ̟ηλό
15.30 – 16.00 Τράντα Α., ΠΙΟΠ, Πηλός … για όλους: Εκ̟αιδευτικές δράσεις στο Μουσείο Πλινθοκεραμο̟οιιας
Ν. & Σ. Τσαλα̟άτα
16.00 – 16.30 Κεφαλίδου Ε., Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Πειραματικό εργαστήριο για την Κεραμι-
κή στην Αρχαϊκή Μακεδονία
3
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
10.30 – 11.30 Γιαννακό̟ουλος Χ., Κεραμοναυ̟ηγός – Καλλιτέχνης, Δημιουργία ̟ήλινων ̟αιδαγωγικών
̟αιχνιδιών με τροχό κεραμικής (̟αιδιά)
12.00 – 13.00 Γιαννακό̟ουλος Χ., Κεραμοναυ̟ηγός – Καλλιτέχνης, Δημιουργία ̟ήλινων ̟αιδαγωγικών
̟αιχνιδιών με τροχό κεραμικής (̟αιδιά)
13.00 – 15.00 Παλιάτσιος Γ., Κεραμίστας, εκ̟αιδευτικός ΜΕ, Ανά̟τυξη κεραμικών χρηστικών αντικειμένων
(ενήλικες)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 /12
10.30 - 11.00
Πρωινός καφές
11.00 - 12.30
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7
Συντονίστρια: Φωτεινή Πα̟αντωνίου, Ε̟ίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ
11.00 - 11.30 Τουρναβίτου Ι., ΙΑΚΑ, Παν/μιο Θεσσαλίας, Η ταύτιση εργαστηριακών χώρων. Μεθοδολο-
γία, κριτήρια και αρχαιολογική ̟ραγματικότητα στην Μυκηναϊκή Ελλάδα
11.30 – 12.00 Παλαιοθόδωρος Δ., ΙΑΚΑ, Παν/μιο Θεσσαλίας, Η κεραμική των αρχαίων Ελλήνων: τέ-
χνη και τεχνική
12.00 – 12.30 Κερτεμελίδου Π., ΤΕΙ Σερρών, Η Κεραμική στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραμμα της σχολής
Bauhaus και η ιδεολογία του μοντερνισμού
12.30 – 13.00 Διακο̟ή – Καφές
13.00 - 14.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8
Συντονίστρια: Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Ε̟ίκουρη Καθηγήτρια, ΙΑΚΑ, Παν. Θεσσαλίας
13.00 - 13.30 Ροντήρη Β., Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Η νεολιθική κεραμική και ο ρόλος της ως σύγ-
χρονο εκ̟αιδευτικό μέσο
13.30 – 14.00 Τουφεξής Γ., ΙΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Ερμηνευτικές
̟ροσεγγίσεις της κεραμικής της Νεολιθικής Θεσσαλίας
14.00 - 14.30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
14.30 – 15.00 Διακο̟ή
4
10.30 – 13.30 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
10.30 – 12.30 Σκλαβενίτης Ν., Καλλιτέχνης Κεραμικής, Ο ρυθμός των αγγείων (ενήλικες)
12.30 – 13.30 Γιαννακό̟ουλος Χ., Κεραμοναυ̟ηγός – Καλλιτέχνης, Τεχνικές ανά̟τυξης και διακόσμη-
σης κεραμικών αντικειμένων με α̟λά μέσα (̟αιδιά)
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Κάθε μέρα
10.30 – 16.30
- Έκθεση κεραμικών έργων φοιτητριών/-ων ΠΤΠΕ Παν/μίου Θεσσαλίας
- Έκθεση υλικού α̟ό το Μusée national de Céramique, Sevres

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου