Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Ζκ Νώζπ

Κ γαθπ΄η ιώρς Φσνσζθση
υουπ'μκη ικέ ηυθκ΄μ λυραθπώτυπ
νω σ οωξσ' ζκε ζέγς ζκμ ξκέτυπ νυ δυχχώθπ


Ωη ωοκεηζκέμ κπ ιθκηυεγύη ζκε
χπω νπω ωμωχύμμσησ νυχώξς
ωπάμπω μω τυπ' ηζση δζύθμωη ζκ ιωζώθπ

Δκψσ'ρσοώ ζκμ υωεζκ' νκε
ηωμ ξωρθωπ'κ ζκμ λυθπ'ταηώ


οωπ ζάθω οξωπ'α ζκμ υπθνκ' νκε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου